REGULAMIN SKLEPU

1. Postanowienia ogólne 
2. Definicje 
3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych 
4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

7. Własność intelektualna

8. Postanowienia końcowe 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Strona https://www.formanatura.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.formanatura.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.formanatura.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://www.formanatura.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

 • 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

 • 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), 

 • 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

2. DEFINICJE 

 

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://www.formanatura.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą. 
2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony. 
3. USŁUGODAWCA – Paulina Niebieszczańska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą PN STUDIO PAULINA NIEBIESZCZAŃSKA, 
adres siedziby: ul. Skorupki 23B/12, 05-270 Marki, 
adres do doręczeń: ul. Skorupki 23B/12, 05-270 Marki, 
NIP: 5271684674, 
REGON: 367450500, 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
adres poczty elektronicznej: sklep@formanatura.pl, 
tel. +48504050870. 
4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 
5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony. 
6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy. 

 

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

 • 1. korzystanie z Formularza Kontaktowego, 

 • 2. korzystanie z Newslettera, 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. 

 

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

 • 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę. 

 • 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. 

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

 • 1. komputer z dostępem do Internetu, 

 • 2. dostęp do poczty elektronicznej, 

 • 3. przeglądarka internetowa, 

 • 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 

 • 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera). 

 • 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@formanatura.pl 

 • 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia 

 • oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 

 • 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 

 

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 

 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@formanatura.pl 

 • 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

 • 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

 • 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 

 

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.formanatura.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://www.formanatura.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.formanatura.pl/, bez zgody Usługodawcy. 
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.formanatura.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. 
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.